>

SIGNAL-CODE s.r.o.
Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti SIGNAL-CODE s.r.o. so sídlom na Zvolenskej ceste 31, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 45697515, zapísaná v Obchodnom registri OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 18769/S, deň zápisu: 14.8.2010, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho eshop.signal-code.sk.sk (ďalej len „SIGNAL-CODE") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami: zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:

SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec

3. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu eshop.signal-code.sk.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Storno objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním emailu na adresu info@signal-code.sk.

V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
 • Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

5. Dodanie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom kuriérskej služby Slovak Parcel Service, DPD, Slovenská pošta.

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom kuriérskej služby UPS, DPD alebo Slovenskou poštou na meno a adresu objednávajúceho. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný počas pracovného dňa do 14:00 hod, je štandardne doručený do 24 hodín, výnimočne do 48 hodín (neplatí pre víkendy a sviatky). Pri objednaní tovaru, ktorý nie je skladom, bude kupujúcemu termín dodania oznámený emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@signal-code.sk

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

6. Poštovné

Spôsoby odberu:

 • osobne v kamenej predajni (SIGNAL-CODE s.r.o., Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec)
 • Kuriér - Slovak Parcel Service (UPS)
 • Kuriér - DPD
 • Odberné miesto - DPD Pickup
 • Kuriér - Slovenská pošta
 • Balík na poštu - Slovenská pošta

Pri objedaní sú účtované nasledovne poplatky za dopravu:

Osobne v kamennej predajni

Pri voľbe prepravy "osobný odber v kamennej predajni" Vám je tovar pripravený do 1 hodiny od odoslania objednávky počas pracovných dní od 7:30 do 16:30.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Poplatok 0,96 € 1,20 €

Kuriér - Slovak Parcel Service

Pri objednaní dopravy cez Slovak Parcel Service môže byť doba dodania 48 hodín.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 6,00 € 7,20 €
Dobierka do 200,00 € 2,00 € 2,40 €

Kuriér -DPD

Pri objednaní dopravy cez Slovak Parcel Service môže byť doba dodania 48 hodín.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 4,45 € 5,34 €
Dobierka 2,00 € 2,40 €

Odberné miesto - DPD PickUp

Pri objednaní dopravy cez Slovak Parcel Service môže byť doba dodania 48 hodín.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 3,30 € 3,96 €
Dobierka 2,00 € 2,40 €

Kuriér - Slovenská pošta

Pri objednaní dopravy cez Slovak Parcel Service môže byť doba dodania 48 hodín.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 4,08 € 5,10 €
Dobierka 2,00 € 2,40 €

Balík na poštu - Slovenská pošta

Pri objednaní dopravy cez Slovak Parcel Service môže byť doba dodania 48 hodín.

  Cena bez DPH Cena s DPH
Preprava 3,84 € 4,80 €
Dobierka 2,00 € 2,40 €

V prípade požiadavky na doručenie tovaru mimo SR je spoplatnenie prepravy riešené individuálne podľa miesta doručenia a hmotnosti zásielky uvedených v objednávke. Zákazníkovi je táto informácia poskytnutá po spracovaní objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Na základe čísla zásielky (tracking number) obdržaného e-mailom, môže zákazník sledovať pohyb vnútroštátnej alebo medzinárodnej zásielky prostredníctvom nasledovnej stránky: Sledovanie zásielky.

V prípade komplikácií je o alternatívnom termíne dodania zákazník obratom upovedomený e-mailom alebo telefonicky.

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.eshop.signal-code.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady.

Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.

Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:

PLATBA NA DOBIERKU:

Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.

PLATBA V HOTOVOSTI PRI PREVZATÍ V KAMENNEJ PREDAJNI

PLATBA ONLINE PLATOBNOU BRÁNOU CARDPAY

Pri tomto spôsobe úhrady kupujúci platí za tovar vopred online formou kartou cez platobnú bránu CARDPAY

PLATBA VOPRED:

Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet SIGNAL-CODE s. r. o.

8. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (info@signal-code.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.

Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, so všetkými obalmi, s ochrannými fóliami (nesmú byť odlepené), nepoškodený a bez známok používania. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.

Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy nájdete TU.

9. Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený eshop.signal-code.sk.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na www.eshop.signal-code.sk prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa §7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje kto mu, že na prianie kupujúceho kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na eshop.signal-code.sk/kontakt.xhtml pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.eshop.signal-code.sk

Dátum zverejnenia: 26.4.2022

 • Telefonické objednávky
  047/370 02 03
 • Odborné poradenstvo
  k objednávkam zadarmo
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Všetky produkty

  testované

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.